Kokemäen sosiaalidemokraattien vaaliohjelma 2021

PIDETÄÄN HUOLTA KOKEMÄESTÄ – KOKEMÄKI PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ.

Yhteistyön Kokemäki
Sosialidemokraatit ovat perinteisesti pitäneet keskeisenä, että yhteistyö poliittisten ryhmien kesken säilyy Kokemäellä hyvänä. Se on edellytys sille, että Kokemäen asioita voidaan jatkossakin hoitaa mallikkaasti kuntalaisten eduksi. Laajaa yhteistyötä tarvitaan myös monien lähikuntia koskevien ja maakunnallisten kysymysten ratkaisuissa, kuten liikenneyhteydet ja Satasote. Sitä sosialidemokraatit ovat tukemassa.

Talous
Talous luo pohjan Kokemäen elinvoiman kehittämiselle. Monien hankalien vuosien jälkeen Kokemäen talous on saatu ylijäämäiseksi. Tämä ei merkitse sitä, että nyt olisi tilaisuus talouden löysäämiseen, päinvastoin tarkkaa taloudenpitoa on jatkettava. Mahdollinen liikkumavara on käytettävä elinkeinojen kehittämiseen ja työpaikkojen luomiseen. Lisävelkaantumista on vältettävä.

Hyvinvointi
Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kokonaisuudessaan vuoden alusta siirtyneet Keski-Satakunnan kuntayhtymän, KESSOTE:n hartioille. Tulevaisuudessa niistä tulee vastaamaan maakunnallinen hyvinvointialue. Kokemäkeläisten kannalta on tärkeää, että jatkossakin sote-palvelut saadaan lähipalveluina ja niiden vaatima riittävä henkilökunta turvataan.
Sote-uudistuksen toteutuessa kaupungin rooli muuttuu. Siitä tulee palvelun järjestäjän sijasta kuntalaisten edunvalvoja maakunnan suuntaan. Erittäin tärkeää on, että kokemäkeläisten edustus hyvinvointialueen päätöksenteossa tulee turvatuksi.
Kunnan tehtävänä on jatkossa vastata ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä. Siihen kuuluvat mm liikunta- ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestäminen. Hyvä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on palveluiden saumattomassa järjestämisessä alusta lähtien erittäin keskeistä. Sitä varten Kokemäen on organisoitava myös luottamusmieshallintonsa tarkoituksenmukaisesti.
Uusi hoitajamitoitus parantaa vanhuspalveluiden laatua. Seuraavaksi tulee varmistaa kotihoidon ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävien palveluiden, kuten kuntoutuksen, riittävyys. Ikäihmisten kotona selviytymistä tulee edistää myös uudenlaisia asumisvaihtoehtoja, kuten senioritaloratkaisua selvittämällä. Myös omaishoitajien merkittävää työtä tulee tukea nykyistä paremmin.
Yksi kunnan tärkeimmistä voimavaroista on hyvinvoiva henkilökunta. Työnantajana Kokemäen tulee harjoittaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja huolehtia henkilökuntansa työhyvinvoinnista.

Perheet
Tulevaisuuden Kokemäki kasvaa perheissä. Siksi perheille on oltava tarjolla riittävästi apua ruuhkavuosien arkeen ja tukea erilaisten kasvatuspulmien ratkaisemiseksi. Kokemäen lähikoulut ja juuri valmistuva päiväkoti, Villa Vilinä, tarjoavat turvalliset puitteet kasvuun ja oppimiseen. Ryhmäkoot tulee säilyttää riittävän pieninä, jotta jokainen lapsi ja nuori saa parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja opetusta.
Lasten harrastaminen lisää hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskiä. Sosialidemokraatit tukevat harrastustakuuta, jonka tavoite on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastamiseen koulupäivien yhteydessä ja uudistamalla aamu- ja iltapäivätoimintaa. Siten helpotetaan myös perheiden arkea. Harrastustakuun toteuttaminen edellyttää vahvaa yhteistyötä urheiluseurojen, kulttuuri- ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Kokemäen kouluverkko on mitoitettu ikäluokkien suuruus huomioiden. Se takaa riittävän pienet ryhmäkoot ja laadukkaan perusopetuksen. Tästä tulee pitää huoli jatkossakin ja osoittaa kouluille riittävät resurssit. Oppivelvollisuuden ulottaminen myös toiselle asteelle merkitsee perheille helpotusta oppimateriaali- ja välinekustannusten poistumisen muodossa. Kokemäen ainutlaatuisen monipuolinen toisen asteen koulutusmahdollisuuksien tarjonta (Kokemäen lukio, Sataedu ja Sasky) tulee turvata ja sitä kehittää lukiota riittävästi resursoimalla ja hyvällä yhteistyöllä koulutusta järjestävien kuntayhtymien kanssa.

Liikunta ja kulttuuri kuuluvat kaikille
Liikunta ja kulttuuri tuovat iloa ja edistävät terveyttä ja hyvinvointia kaikenikäisille. Liikunnalla on jatkossa keskeinen merkitys sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen kunnan vastuulle jäävän ennaltaehkäisevän työn onnistumisessa. Siksi Kokemäen tulee jatkossakin pitää huoli liikunta- ja virkistyspaikkojen, sekä erilaisten ulkoilureittien kunnosta ja riittävyydestä. Sama koskee kulttuuritoimintojen puitteita. Myös hyvä yhteistyö paikkakunnan seurojen ja yhdistysten kanssa on välttämätöntä.
Pitkäjärvi tulee säilyttää kuntalaisten lähivirkistyspaikkana. Sen kehittämiseen monipuolisia liikuntamuotoja edistävänä keskuksena tulee suhtautua myönteisesti.

Elinvoimainen Kokemäki
Elinvoima syntyy työstä ja yrittämisestä. Kunnan rooli alueensa elinvoiman lisäämisessä ja ylläpitämisessä korostuu jatkossa aikaisempaa enemmän. Elinkeinopolitiikka tulee siten olemaan yksi tärkeimmistä työkaluista elinvoimaisen Kokemäen edistämisessä. Sen organisointi pitää olla selkeästi kaupunginjohtajan vastuulla, jotta varmistuu elinvoiman huomioiminen laajasti kunnan koko toiminnassa.
Menestykselliseen elinkeinopolitiikkaan kuuluu kunnan riittävä maareservi ja toimiva kaavoitus, kunnossa oleva kunnallisinfra, toimiva laajakaistaverkko, joustavat koulutusmahdollisuudet osaavan työvoiman turvaamiseksi, sekä hyvät kulkuyhteydet niin maa- kuin rautateitsekin.
Monilla elinkeinopolitiikan osa-alueilla tilanne Kokemäellä on tyydyttävä, mutta parantamisen varaakin on. Erityisen tärkeää on turvata 2-asteen koulutusyksiköiden (Sataedu ja Sasky, sekä lukio) toimintaedellytykset, ja sekä rautatieyhteyksien Tampere-Rauma ja valtatie-2:n kehittäminen. Hankkeet edellyttävät onnistuakseen laajaa ylikunnallista yhteistyötä alueen kuntien ja yritysten kesken.
Kunnan vastuu työllisyysasioiden hoidossa kasvaa. Hyvin hoidettu työllisyys lisää myös kunnan elinvoimaa.
Elinvoimaan kuuluu myös viihtyisä ja turvallinen ympäristö ja kestävään kehitykseen perustuva paikallinen ilmastopolitiikka. Kokemäkeä tulee edelleen kehittää houkuttelevaksi asuinkunnaksi, jolla on imua maakunnassa laajemmaltikin. Ilmastokysymyksessä konserniin kuuluva lämpöyhtiö on toiminut mallikkaasti. Siksi on perusteltua, että Kokemäki hakeutuu valtakunnallisiin kehityshankkeisiin hiilineutraalisuuden edistämiseksi. Ilmastoasioiden hoidossa kunnan tulee organisoida toimintansa myös luottamushenkilöhallinnon osalta tarkoituksenmukaisesti.

Osallisuus
Kunta on julkisen hallinnon muodoista kaikkein lähimpänä ihmistä. Sillä on pitkät perinteet pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Jatkossakin on pidettävä huolta siitä, että kuntalaisten oikeus osallistua ja vaikuttaa kotikuntansa asioihin ja elinympäristönsä kehittämiseen säilyy ja vahvistuu. Se edellyttää riittävän monipuolista ja laajaa luottamushenkilöhallintoa ja uusia toimintatapoja kuntalaisten aloitteiden ja palautteen keräämiseksi mm sosiaalista mediaa hyödyntäen.
Vanhat toimintamuodot, kuten valtuuston, hallituksen ja lautakuntien kylillä tai asumisalueilla järjestettävät avoimet kyselytunnit kannattaa elvyttää. Nettikyselyjä ajankohtaisista kehittämishankkeista tulee järjestää.
Kunnallishallinnon tulee hyödyntää tehokkaammin Kokemäen runsasta järjestökenttää, jotka eri tavoin toimivat ihmisten vaikuttamiskanavina ja harrastusten organisoijina. Erityisesti eläkeläisjärjestöt ylläpitävät monin tavoin ikäihmisten aktiivisuutta, tarjoavat vertaistukea ja toimivat ikääntyneiden edunvalvojina. Kunnan on hyödyllistä kuunnella säännöllisesti eläkeläisjärjestöjen terveisiä ikäihmisten ajankohtaisista asioista ja ongelmista. Samalla kaupunki voi osaltaan huolehtia erityisesti näiden järjestöjen toimintaedellytyksistä mahdollisilla avustuksilla ja toimitilaratkaisuille.