VAPAA-AIKATYÖ ON ENNALTAEHKÄISEVÄÄ HYVINVOINTITYÖTÄ

Harrastaminen on ennaltaehkäisevää työtä ja ehkäisee osaltaan syrjäytymistä ja torjuu yksinäisyyttä. Kaikilla tulotasoon katsomatta on oltava mahdollisuus liikunnan harrastamiseen ja arkiliikuntaan. Liikunta ja urheilu auttavat ihmisiä voimaan hyvin ja pysymään terveenä. Kulttuuriin panostaminen on investointi hyvinvointiin. Omaehtoisesti tuotetut kulttuuritapahtumat tuovat positiivista mainetta kunnalle, esimerkkeinä Satasoitto ja Vastavirtarock. Kulttuurin harrastaminen katsojana, lukijana ja tekijänä tuo hyvää oloa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kirjastopalvelut ovat kunnan tasa-arvoisia palveluja, sillä ne ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä ja maksuttomia.
Seuraavassa sosialidemokraattien kuntavaaliehdokkaiden, Taimi Valtasen, Markku Rajalan, Jani Kanniston, Yrjö Ruohosen, Tia-Maaria Kukkosen, Marjatta Sutisen, Janne Savolaisen, Harry Viidan ja Jaakko Torkkelin ajatuksia kunnan vapaa-aikapalveluista ja harrastustoiminnasta.

Kulttuuri on sielunruokaa. Kulttuuri kuuluu tasapuolisesti kaikille, sylivauvasta ikäihmiseen. Kulttuuri on yksi sivistyksen kulmakivistä.

Harry Viita, Jaakko Torkkeli, Yrjö Ruohonen, Jani Kaunisto, Tia-Maaria Kukkonen, Taimi Valtanen, Marjatta Sutinen.

Taimi Valtanen kantaa erityistä huolta eläkeläisjärjestöjen toimintaedellytyksistä: ”Kunnan tulee pitää yhteyttä eläkeläisjärjestöihin ja edistää niiden toimintaedellytyksiä. Ne tekevät merkittävää hyvinvointityötä ikäihmisten keskuudessa ja toimivat heidän vaikutuskanavinaan kuntaankin päin. Kunnan tulee muutoinkin aktiivisesti edistää kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta edistämällä kulttuuri-, liikenne- ja liikuntapalvelujen saatavuutta. Palveluja ei saa viedä kuntalaisten ulottumattomiin digitalisaation myötä – etenkään kaikki ikäihmiset eivät hallitse nettimaailman hienouksia.”

Markku Rajala korostaa liikuntaharrastuksen merkitystä: ”Kunnon ja terveyden ylläpitäjänä
liikunnan merkitys on suuri kaikille ikäryhmille. Urheilu on vapaa-ajan viihdettä koko kansalle.
Lapsille mikä harrastus tahansa on hyväksi, säästyvät pahalta ja ovat pahanteosta pois. Minulla on kuusi lasta ja 12 lastenlasta, ja heidän harrastuksissaan mukana olleena ja myös tulevaisuudessa mukana olevana olen saanut nähdä harrastusten positiivisen vaikutuksen lapsiin ja nuoriin. Kun toimii lasten parissa, pysyy itsekin nuorempana. Kokemäellä on mielestäni kohtuullinen liikuntapaikkatilanne, siitä ei harrastaminen jää kiinni. Harrastuspaikat kaupungin on pidettävä kunnossa ja kaupungin tulee myös tukea seuroja ja järjestöjä.”

Yrjö Ruohonen on VPK-veteraani: ” Minulla palokuntaharrastusta on ollut yli 60 vuotta. VPK-toiminta on vapaaehtoista järjestötoimintaa, joka tuo turvallisuutta kuntalaisille. Harrastus on kaikenikäisten ja koko perheen maksuton harrastus. Yhteinen toiminta VPK:ssa ja uusien taitojen opettelu antavat hyvät valmiudet monille muillekin aloille. Itselleni toiminta on antanut
yhteenkuuluvuutta ja tuonut paljon hyvää. VPK-toiminta on monessakin mielessä
ennaltaehkäisevää toimintaa.”

Jaakko Torkkeli pitää – vast´ikään opiskelleena – tärkeänä kirjastoa: ”Ahkerana lukijana ja
innokkaana kirjastossa käyvänä näen tärkeänä että kirjastopalvelut säilyvät kunnissa. Paitsi
lainaamisen lisäksi kirjastossa voi käydä lukemassa ilmaiseksi sanomalehtiä, käyttää tietokonetta ja saada opastusta digilaitteiden käyttöön sekä hyödyntää opiskeluun. Kokemäellä on vasta pari vuotta sitten remontoitu kirjasto, joita kaikkien kuntalaisten kannattaa käyttää hyväkseen.” Hän nostaa esiin myös harrastusten kustannukset: ”Liikuntapaikkojen vuokramaksuja pitäisi myös laskea – sillä monesti harrastettavat lajitkin (esim. jääkiekko) on kalliita harrastuksia.”

Myös Marjatta Sutinen korostaa kirjaston ja kulttuurin tärkeyttä kuntapalveluissa: ” Uutta
kuntastrategiaa ollaan valmistelemassa. On tärkeää, että strategiassa ja sen tavoitteissa tuodaan esille kulttuuripalvelut, sillä niillä on merkittävä vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin.
Valtuustokaudelle on kirjattava konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä kulttuurin edistämiseen kunnassa. Kirjat tuovat rikkautta ja hyvinvointia elämäämme. Ne viihdyttävät, niistä saa tietoa, niiden tarinat herättävät tunteita. Onneksemme meillä on laadukkaat kirjastopalvelut Kokemäellä, näin on oltava myös tulevaisuudessa.”

Harry Viita puhuu kokemuksesta teatterin – ja kulttuurin yleensä – positiivisesta vaikutuksesta
ihmiseen: ”Kaikki kulttuuri, on se sitten liikuntaa tai teatteria, liikuttavat ihmisen tunteita, sekä
positiivisia että negatiivisia. Ja kun ihmiset voivat ilmaista tunteitaan, ihmisten on parempi olla. Kun se tehdään valvotusti ja ohjaajan/valmentajan johdolla, voivat kaikki ilmaista itseään
turvallisesti. Kaikella kulttuurilla on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Jos haluaa liittyä
johonkin järjestötoimintaan, voi vaikuttaa sen sisältöön. Kaikki, jotka harrastavat jotain, pääsevät irti arjesta. Harrastuksen täytyy olla mielekästä, ja jos yhteisössä on hyvä ja turvallista olla, tuottaa se ihmiselle mielihyvää.”

Janne Savolainen tiivistää käsityksensä: ”Kulttuuri on sielunruokaa. Kulttuuri kuuluu tasapuolisesti kaikille, sylivauvasta ikäihmiseen. Kulttuuri on yksi sivistyksen kulmakivistä.”

Jani Kannisto ja Tia-Maaria Kukkonen korostavat harrastustakuun toteuttamisen tärkeyttä:
”Jokaiselle kouluikäiselle tulee luoda mahdollisuus vähintään yhden harrastuksen aloittamiseen, oli se sitten liikuntaa, musiikkia, näytelmäkerhoa tai kätten taitoja. Se on mahdollista koulun ja eri yhdistysten hyvällä yhteistyöllä. Se on mahdollista myös toteuttaa tasapuolisesti kunnan eri osissa. Näin ehkäistään riittävän ajoissa syrjäytymistä.